Gegevens van de hond
Chuck fan 'e Swadde (reu)
Duitse Staande Hond (langhaar)
15-06-2011
528140000455568
NHSB 2844378
W. v/d Veen
Basco-Eddy v.d. Huntequelle
Hanna fan 'e Swadde
Behaalde resultaten
►  Standaard Jachthonden proef Lauwersmeer op 21-9-2019
Start NrabcdefghijDiplomaCBAmag A
39 881091091090-B4573XXXja
►  Standaard Jachthonden proef Omgeving Heerenveen op 7-9-2019
Start NrabcdefghijDiplomaCBAmag A
31 10910101091090-B4977XXXja
►  Standaard Jachthonden proef Gieten op 10-9-2018
Start NrabcdefghijDiplomaCBAmag A
23 9101098109100-B4675XXXja
►  Standaard Jachthonden proef Heerenveen op 1-9-2018
Start NrabcdefghijDiplomaCBAmag A
45 10910889970-B4570XXXja
►  Standaard Jachthonden proef Markelo op 28-7-2018
Start NrabcdefghijDiplomaCBAmag A
63 1091087910880B4471XXXja
►  Standaard Jachthonden proef Lauwersmeer op 23-9-2017
Start NrabcdefghijDiplomaCBAmag A
77 10101077109100-B4473XXXja
►  Standaard Jachthonden proef Tijnje op 2-9-2017
Start NrabcdefghijDiplomaCBAmag A
55 10910109107100-B4875XXXja
►  Standaard Jachthonden proef Lauwersmeer op 24-9-2016
Start NrabcdefghijDiplomaCBAmag A
35 10910779890-B4369XXXja
►  Standaard Jachthonden proef Tijnje op 3-9-2016
Start NrabcdefghijDiplomaCBAmag A
41 9710791009--C42XXXXXXnee
►  Standaard Jachthonden proef Veenhuizen op 20-8-2016
Start NrabcdefghijDiplomaCBAmag A
42 10101010997100-B4975XXXja
►  Standaard Jachthonden proef Lauwersmeer op 26-9-2015
Start NrabcdefghijDiplomaCBAmag A
93 9998996100-B4469XXXja
►  Standaard Jachthonden proef Heerenveen op 5-9-2015
Start NrabcdefghijDiplomaCBAmag A
53 1010108910109--B4776XXXja
►  Standaard Jachthonden proef Lauwersmeer op 27-9-2014
Start NrabcdefghijDiplomaCBAmag A
55 10101088999--B4673XXXja
►  Standaard Jachthonden proef Tijnje op 6-9-2014
Start NrabcdefghijDiplomaCBAmag A
45 10101079789--B4670XXXja
►  Standaard Jachthonden proef CafĂ© restaurant De Riperkrite op 28-9-2013
Start NrabcdefghijDiplomaCBAmag A
62 81010810679--B4668XXXja
►  Standaard Jachthonden proef Splitting Barger/Oosterveld (Emmen) naast Oude Schietbaan op 14-9-2013
Start NrabcdefghijDiplomaCBAmag A
42 810xDISK6907--diskXXXXXXXXXnee
►  Standaard Jachthonden proef Watermolen Haaksbergen op 29-7-2013
Start NrabcdefghijDiplomaCBAmag A
89 1010899707--C46XXXXXXnee